trešdiena, 2010. gada 1. decembris

Lietošanai gatavs metodisko materiālu komplekts „Patent teaching kit” - ievads patentu zinībās

Vai nav pārsteidzoši uzzināt, ka aptuveni 80% no patentos atrodamās tehniskās informācijas nav pieejama citos informācijas avotos? Vai zinājāt arī to, ka 90% no patentu dokumentos aprakstītajiem izgudrojumiem ir brīvi izmantojama informācija?

Mūsdienu uz zināšanām balstītajā ekonomikā ir būtiska oriģinālu ideju aizsardzība. Gan lielie, gan mazie uzņēmumi, gan arī uzņēmumi, kas tikai nesen ir uzsākuši darbību, izmanto patentus, lai aizsargātos no savu ideju kopēšanas un lai nodrošinātu savu konkurētspēju. Lai aizsargātu un komerciāli izmantotu pētniecības rezultātus un sadarbībā ar partneriem rūpniecībā sekmētu tehnoloģiju pārnesi, patentu sistēmu arvien vairāk izmanto arī universitātes.

Ir noskaidrots, ka 15-25% no visām pētniecības darbībām ir veltīgas, jo izrādās, ka izgudrojums jau ir bijis iepriekš patentēts. Šo nevajadzīgo darbu dublēšanu varētu novērst, paaugstinot izpratni par patentiem un apgūstot prasmes, kā atrast informāciju par jau esošiem patentiem.

Darbiniekiem dažādās rūpniecības sfērās izpratne par patentiem ir būtiska - kā tie darbojas un kādu labumu tie var dot uzņēmumiem un pētniecības institūcijām. Šodienas studenti ir rītdienas inženieri, pētnieki, juristi, politiķi un vadītāji, un ir svarīgi, lai tie, uzsākot savu karjeru, būtu nodrošināti ar pamata zināšanām par patentu sistēmu.

Izpratni par patentu dokumentiem kā par vērtīgu tehniskās informācijas avotu palīdzēs veidot Eiropas Patentu iestādes (European Patent Office - EPO) izstrādātais metodisko materiālu komplekts pamatinformācijas iegūšanai par patentu sistēmu.

Kas ir metodisko materiālu komplekts „Patent teaching kit”?

Mācību materiālu komplekts ir Eiropas Patentu akadēmijas (EPO struktūrvienība) pieredzējušo speciālistu izstrādāts mācību līdzeklis izpratnes veicināšanai par patentiem. Tā izstrādē piedalījušies arī dažādu augstskolu mācībspēki.
Izmantojot šo mācību līdzekli, augstskolu pasniedzēji var sniegt studentiem vispārējas zināšanas par patentu sistēmu, patenta pieteikuma noformēšanas un iesniegšanas kārtību un patentu informācijas meklēšanas iespējām.


Kam tas ir domāts?

Patenzinību lekciju materiālu komplekts ir paredzēts jebkuras specialitātes studentiem, bet jo īpaši būs piemērots tiem, kuri studē dabaszinības, inženierzinības, tieslietas, medicīnu vai biznesa vadību. Materiāls paredzēts gan studentiem, gan pasniedzējiem, kuriem nav iepriekšēju zināšanu.

Kas ietilpst Patenzinību lekciju materiālu komplektā?


Patenzinību lekciju materiālu komplektā ietilpst prezentācijas (PowerPoint), palīgmateriāli pasniedzējiem, uzziņu informācija, kā arī praksē biežāk sastopamo situāciju skaidrojums.
Komplektā iekļautie materiāli ļaus sagatavot divas pamatlekcijas (1h-2h), kā arī trīs papildlekcijas.

Pamatlekcijās:
  • studenti, kas apgūst inženierzinātnes, medicīnu un uzņēmuma vadību, varēs saņemt informāciju par intelektuālā īpašuma tiesībām, patentiem, patenta pieteikuma iesniegšanas kārtību, kā arī par patentu informācijas izmantošanas iespējām;
  • juridisko fakultāšu studenti varēs saņemt informāciju par intelektuālā īpašuma tiesībām, patentspējas prasībām, īpašumtiesībām, izgudrojuma atklāšanas prasībām, patenttiesību pārkāpšanu un apstrīdēšanu, kā arī par patentu komercializēšanu.
Papildlekcijās studenti varēs:

  • apgūt patentu informācijas meklēšanas iemaņas, izmantojot datubāzi esp@cenet;
  • iegūt priekšstatu par patentu pretenzijām;
  • iemācīties izmantot patentu dokumentus kā papildu mācību līdzekli.

Patenzinību lekciju materiālu komplekts ir sagatavots angļu valodā.
Tiešsaistē tas bez maksas ir pieejams EPO tīkla vietnē http://www.epo.org/learning-events/materials/kit.html. Šajā vietā materiālu komplektu iespējams pasūtīt arī iespiestā formā. Lai izmantotu šo materiālus, ir nepieciešams veikt vienkāršu reģistrēšanos.

Patenzinību lekciju materiālu komplekta tulkojums latviešu valodā atrodams uz LR Patentu valdes servera http://www.lrpv.lv/dl/int_ipas_pasn/patentu_lekcijas.zip !!! 22.03.2011. mainīta resursa adrese !!!
Materiāls latviešu valodā pieejams tikai elektroniskā versijā.

Patentu tehniskā bibliotēkas Uzziņu un informācijas nodaļas vecākās speciālistes Evitas Landes prezentācija par Patenzinību lekciju materiālu komplektu:

.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru